Volle Evangelie Gemeente Kockengen

ANBI Gegevens

De Volle Evangelie Gemeente Kockengen is ingeschreven onder nummer 64642968 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Utrecht.

RSIN-Nummer: 818680878

Postadres: Sportweg 1b, 3628 AZ Kockengen

www.veg.nl

Contactformulier

Wie zijn wij?

De Volle Evangelie Gemeente Kockengen (VEGK) is een charismatische gemeente. De woorden Volle Evangelie drukken de aandacht voor de gehele breedte van de openbaring van Jezus Christus uit. Waarbij de nadruk ligt op een levend geloof in God, de Vader, het volbrachte werk van zijn Zoon Jezus Christus, wat vrijheid impliceert, en het functioneren van de Heilige Geest. Er wordt gezocht naar een balans tussen Woord (de Bijbel) en Geest, waarbij er nadrukkelijk ruimte is voor de werking van de Heilige Geest.

Visie:

“En De HERE wekte de Geest op (…), zodat zij kwamen en het werk begonnen aan het huis van de Here der heerscharen hun God” (Hagaï 1:14)

De Volle Evanglie Gemeente heeft als visie om aan het koninkrijk van God te bouwen door:

De dwalende thuis te brengen.
De werken van de duivel te verbreken. (1 Johannes 3:8)
Stichten van nieuwe gemeenten.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

De kerk stelt zich tot doel om in gehoorzaamheid aan Gods onfeilbaar woord: “de Bijbel”, vanuit de kracht van de Heilige Geest, mensen tot Jezus en Zijn Gezin te brengen, waarin ze tot geestelijke volwassenheid komen en Zijn Naam leren groot te maken. Waarin ze ook toegerust worden om dienstbaar te zijn en Zijn Koninkrijk te proclameren in de wereld.

In hoofdlijnen wordt dit doel bereikt door:

  • het houden van samenkomsten
  • het (doen) geven van godsdienstonderwijs in de breedste zin van het woord
  • het organiseren van zendings- en evangelisatieactiviteiten
  • actief betrokken te zijn bij diverse vormen van maatschappelijke en sociale hulpverlening zoals:  schuldhulpverlening, ondersteuning voor gezinnen, (pre-)marriage course, diaconie, werk onder gedetineerden, ontwikkelingshulp en samenwerking met andere organisaties die dezelfde doelen nastreven.

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur

Het bestuur van de Volle Evangelie Gemeente bestaat uit:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester

Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden van de Evangelische Kerk Utrecht ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.

Beloningsbeleid medewerkers

Betaalde medewerkers van de Volle Evangelie Gemeente Kockengen worden verloond volgens de salarisschaal in de CAO voor het voortgezet onderwijs.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De actuele uitgeoefende en geplande activiteiten zijn terug te vinden op de website, www.veg.nl

De staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten kunt u hier downloaden.